Asinaria: The One about the Asses (Wisconsin Studies in by Plautus, John Henderson

By Plautus, John Henderson

'Asinaria' finds the play as a key to Roman social family members founded on many varieties of slavery: to intercourse, cash, and kinfolk constitution; to masculinity and social status; to senility and partying; and to jokes, lies, and idiocy. This paintings comprises finished observation, helpful indexes, and a pronunciation advisor.

Show description

Read Online or Download Asinaria: The One about the Asses (Wisconsin Studies in Classics) PDF

Best dramas & plays books

A.R. Gurney , 1st Edition

This is often the 1st full-length research dedicated to the artwork of A. R. Gurney, an incredible modern American playwright who has written over thirty performs, together with Love Letters. This quantity brings jointly unique interviews with Gurney and 4 actors and a director who've labored heavily with him, in addition to essays by way of major theater students at the variety of Gurney's paintings.

Research Methods in Theatre and Performance (Research Methods for the Arts and Humanities)

How have theatre and function study equipment and methodologies engaged the increasing variety of appearing arts practices? How can scholars top mix performance/theatre study methods of their tasks? This book's 29 individuals offer hands-on solutions to such questions. difficult and debating bought examine knowledge and exploring leading edge tactics for rigorous enquiry through files, expertise, practice-as-research, scenography, performer education, utilized theatre/performance, physique in functionality and extra, they convey a focussed compendium of destiny study suggestions.

Commentary on the Collected Plays of W.B. Yeats

This booklet discusses the reviews of students and critics at the performs of Yeats, explains problems in Yeats performs, annotating phrases and words the place beneficial and it additionally supplies information of printings, preliminary courses and casts. .

Additional resources for Asinaria: The One about the Asses (Wisconsin Studies in Classics)

Sample text

Sic d ̣ĕdĕro. p ̣rĭŭs quae c ̣redĭd ̣i, uix ̣ anno p ̣ost ex ̣egi: nunc ̣sătăgĭt ̣, adduc ̣it dŏm ̣ úm | ĕtĭam u ̣ltro et ̣scribit 440 n ̣ummos. Drŏm o merc edem r ettŭl it? ̣ ̣ ̣ ̣ dim ̣ ĭdĭo m ̣ ĭnŭs ŏp ̣inor. quid ̣rĕlĭcŭum? a ̣ibat ̣reddĕr ̣é cum ext ̣emplo ̣reddĭt ̣um esset. nam ̣rĕtĭner ̣i, ut quod ̣sit sĭb ̣í | ŏpĕr ̣is lŏc ̣atum eff ̣ĭcĕret. ATR LIB scy˘p ̣hos quos ̣ utend ̣os dĕd ̣i Phĭlŏd ̣amo, ̣rettŭl ̣itne? non ̣ ĕtĭăm. Asinaria: The One about the Asses {LIB>MERC} MERC>STEW STEW>LIB LIB>STEW STEW LIB STEW LIB STEW LIB STEW LIB STEW LIB 45 back home sleep the while, and master’s abode is a sty, not a 430 house.

Ehem, optĭme. quam dudum ̣ ̣ ̣t u aduen ̣isti? non ̣ herclĕ ̣t e prou ̣idĕr ̣am —quaes ̣o, ne u ̣ĭtĭo u ̣ertas— 450 ĭt ̣a irac ̣undĭa o ̣bstĭt ̣ít ŏcŭl ̣is. non m ̣ irum ̣factum est. sed ̣si dŏm ̣ aenĕt ̣um uŏl ̣ebam. ̣ i est, Dem n ̣ĕgăt ess ̣e intus. uer ̣um istuc ̣ argent ̣um tăm ̣ en mĭhĭ ̣si uis d ̣enŭmĕr ̣are, am rĕp ̣romitt ̣ istoc n ̣omĭn ̣é sŏl ̣utam ̣rem fŭt ̣uram. sic p ̣ŏtĭŭs ̣ ut Dem 455 ̣ aenĕt ̣o tĭbi ĕr ̣o praes ̣entĕ ̣reddam. LIB>MERC ĕrŭs ̣ istunc n ̣ouit ̣ atque ĕr ̣um híc. MERC>LIB+ATR ĕr ̣o huic praes ̣entĕ ̣reddam.

Qui p ̣ro istuc ̣? ăsĭnos u ̣endĭd ̣it Pell ̣aeo m ̣ ercat ̣ori merc ̣atu. ̣scĭŏ. tu id n ̣unc rĕf ̣ers? iam hic c ̣rede ĕum a ̣ffŭt ̣urum. MERC qua ̣făcĭe u ̣ester S ̣aurĕa ̣ est? si ĭs ̣ est, iam ̣scirĕ p ̣ŏtĕro. LIB măcĭl ̣entis m ̣ alis, ̣rufŭl ̣ús, ălĭq ̣uantum u ̣entrĭo ̣sus MERC LIB MERC 400 trŭcŭl ̣entis ̣ ŏcŭlis, c ̣ommŏd ̣a stăt ̣ura, ̣t risti ̣fronte. MERC non p ̣ŏtŭit p ̣ictor ̣rectĭu ̣s desc ̣ribĕr ̣e eius ̣formam. LIB atq ̣ue hercle ips ̣um ădĕo c ̣ontŭo ̣r: quass ̣anti c ̣ăpĭte inc ̣edit.

Download PDF sample

Rated 4.04 of 5 – based on 16 votes